Dezvoltare

PROPUNERE DE DEZVOLTARE A CARIEREI

În vederea dezvoltării unei cariere în domeniul universitar, academic şi guvernamental, îmi propun în primul rând să aprofundez tema cercetată în cadrul şcolii doctorale pe care am terminat–o, în anul 2008 şi anume, implicarea sectorului I.M.M. în dezvoltarea economică, precum şi, să continui transpunerea în practică a studiilor întreprinse pe parcursul celor 3 ani de cercetare ştiinţifică asupra sectorului I.M.M. De asemenea, lucrul într-un mediu dinamic, profesional îmi va permite utilizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor manageriale deja dobândite pe parcursul celor 8 ani în domeniul guvernamental, cunoştinţe ce urmează să le aplic practic şi în domeniul didactic.
De asemenea, îmi propun ca locul de muncă să prezinte o provocare continuă şi să îmi ofere posibilitatea aplicării de idei şi metode didactice noi bazate pe dezvoltarea competenţelor comportamentale.
Preocuparea pentru sectorul întreprinderilor mici si mijlocii s-a manifestat încă din anul 2005, când, în calitate de Director executiv al Oficiului Teritorial pentru ÃŽntreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii ÅŸi CooperaÅ£ie ConstanÅ£a am participat la negocierile privind Capitolul 16 – ÃŽntreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Euopeană.
Este bine cunoscut faptul că o economie de piaţă funcţională se sprijină obligatoriu pe un segment solid al întreprinderilor mici şi mijlocii, creând în acelaşi timp cadrul, condiţiile şi premisele propice înfiinţării şi promovării unui mediu de afaceri prosper. Aceasta cu atât mai mult, cu cât radiografia stării de fapt a acestui segment ne oferă o imagine exactă a stării de sănătate a întregii economii. Asta şi pentru că la nivelul I.M.M. se ”colectează” tensiunile din domeniul fiscal, al infrastructurii, al politicii, bancare dintr-un moment sau altul.
Preocuparea mea pentru sectorul Întreprinderilor Mici si Mijlocii a persistat şi în perioada anilor de master academic – Managementul Proiectelor de Afaceri.

1. REALIZÄ‚RI ÅžTIINÅ¢IFICE
A. TEZA DE DOCTORAT
În anul 2009, în data de 04 aprilie, mi-am susţinut public teza de doctorat cu titlul ,, Implicarea I.M.M. în dezvoltarea agroturismului din zona Delta Dunării” sub coordonarea profesorului univ. dr. Ionel Bostan.
Urmare a susţinerii publice a tezei de doctorat mi s-a conferit titulul de ,,Doctor,, în domeniul ,, Management şi Marketing”.
În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4698 din 14 august 2009, mi-a fost eliberată Diploma de Doctor, Seria G, Nr. 0003341 din 14.08.2009.
Teza de doctorat, intitulată ”Implicarea I.M.M. în dezvoltarea agroturismului din Zona Deltei Dunării”, constituie o cercetare sistematică, cu un profund conţinut economic-managerial, menită să ofere întreprinzătorilor, dar şi macrodecidenţilor, un sistem coerent, riguros ştiinţific de abordare a problematicii iniţierii şi dezvoltării afacerilor mici şi mijlocii în domeniul agroturismului, cu referiri directe şi concrete la spaţiul deltaic.
Obiectivele primare ale lucrării s-au concretizat în ”radiografierea” problematicii creării şi dezvoltării I.M.M., reliefarea parametrilor economici ai evoluţiei sectorului I.M.M. în România, cât şi în studiul incidenţei factorilor economici, politici şi sociali asupra sectorului I.M.M., în contextul integrării europene.
Astfel, în Capitolul I – Crearea ÅŸi expansiunea I.M.M. în economia naÅ£ională, am tratat conceptul de ÃŽntreprindere Mică ÅŸi Mijlocie în U.E. ÅŸi România, acquis-ul comunitar în domeniul întreprinderilor mici ÅŸi am făcut referiri ample la unele aspecte naÅ£ionale legate de procesul de adoptare a legislaÅ£iei europene cu privire la I.M.M. uri.
De asemenea, am analizat Strategia privind dezvoltarea I.M.M.-urilor şi a Cooperaţiei (perioada 2007-2013), dat fiind dezideratul creşterii competitivităţii internaţionale a I.M.M. prin modernizarea tehnologică şi alinierea la standardele europene şi al dezvoltării infrastructurii de afaceri.
Date fiind dificultăţile cu care se confruntă I.M.M.-urile în practică, inclusiv sub aspectul accesării fondurilor europene, am considerat necesar să mă opresc şi asupra dezvoltării serviciilor înalt calificate de consultanţă pentru I.M.M.-uri şi orientarea acestora către piaţă, pe fondul pregnant al necesităţii facilitării accesului la finanţare prin promovarea unor instrumente financiare adecvate nevoilor I.M.M.-urilor .
Capitolul II – Parametrii economici ai evoluÅ£iei sectorului I.M.M. în România – pleacă de la prezentarea ÅŸi analiza datelor statistice privitoare la I.M.M.-uri, încercând să releveze sectorul I.M.M. din România – din perspectivele cantităţii ÅŸi calităţii.
Tot aici am avut în vedere activităţile inovatoare şi incubatoarele de afaceri. Apoi, în opinia noastră, am adus solide argumente pentru crearea şi dezvoltarea rapidă a I.M.M.-urilor, analizând şi factorii care pot influenţa crearea întreprinderilor mici şi mijlocii cât şi avantajele şi dezavantajele pe care le implică crearea şi dezvoltarea acestora.
Evident, nu am putut evita tratarea cauzelor generatoare de dificultăţi în activitatea I.M.M., încheind prin a recurge la o evaluare a situaţiei de ansamblu a I.M.M.-urilor din România (luând în considerare datele statistice oficiale publicate în anul 2008, pentru anul precedent).
Capitolul III este consacrat tratării incidenţei factorilor economici, politici şi sociali asupra sectorului I.M.M., în contextul integrării europene.
Am considerat necesar să abordăm principalele aspecte ale implementării Programului de la Lisabona al UE (Politica modernă pentru I.M.M.-uri focalizată pe creşterea economică şi crearea de locuri de muncă) şi ale pătrunderii I.M.M.-urilor româneşti pe piaţa europeană.
Problematica integrării întreprinzătorilor români într-un mediu deschis şi competiţional a presupus (şi) abordarea următoarelor repere:
– ÃŽmbunătăţirea accesului I.M.M.-urilor la pieÅ£e;
– CerinÅ£e ale accesului pe piaÅ£a unică (Marcajul CE – sănătatea – siguranÅ£a publică, Standardele de calitate ÅŸi incidenÅ£a Drepturilor de Proprietate Intelectuală ÅŸi a Politicii Comerciale asupra I.M.M.-urilor româneÅŸti, în accesarea PieÅ£ei Interne extinse);
– Necesitatea creÅŸterii performanÅ£ei I.M.M. vs. Inovare (principalele politici ÅŸi rezultate în sectorul de cercetare-dezvoltare, dezvoltarea de întreprinderi bazate pe tehnologie);
– Participare la reÅ£elele I.M.M. pan-europene.
În Capitolul IV am recurs la o prezentare/ analiză a potenţialului polarizator al Deltei Dunării privind I.M.M.-urile axate pe activităţi de ecoturism, turism rural şi agroturism.
Aici am încercat să aducem clarificări în planul conceptual privind turismul rural, resursele agroturistice şi cele mai importante componente ale acestora, făcând referiri largi la produsul turistic rural şi arătând perspectivele turismului rural şi agroturismului în Uniunea Europeană.
Am conferit o consistenţă aparte abordării multicriteriale privind arealul Deltei Dunării – Judeţul Tulcea, incluzând repere cum ar fi:
– Caracterizarea demografică ÅŸi socio-economică a spaÅ£iului deltaic;
– Economia regională – Sectoare ÅŸi activităţi specifice – Turismul rural ÅŸi agroturismul în Zona Delta Dunării;
– Indicatori ai activităţii turistice din Delta Dunării;
– Rezerve deltaice privind turismul ecologic, rural ÅŸi agroturismul.
Ideile desprinse indică faptul că proiectele viabile şi veritabile, realizate de I.M.M.-uri cu respectarea normelor comunitare în materie de finanţare din partea CE, se pot transforma în afaceri de succes în sfera agroturismului deltaic, beneficiind de anumite măsuri din cadrul programelor de alocare a fondurilor structurale (de pre-aderare, până în anul 2006).

B. PUBLICAREA DE CÄ‚RÅ¢I ÅžI ARTICOLE
Atat înainte cât şi dupa obţinerea titulului de doctor, am prezentat si publicat in tara sau strainatate in reviste de specialitate, lucrări ştiinţifice în limba română, franceză cât şi în engleză.
Parte din lucrările pulicate în engleză se găsesc şi în biblioteci universitare precum şi în reviste indexate în bazele de date internaţionale.
Contribuţiile aduse au fost publicate la edituri recunoscute în ţară (Editura ,,Tipo Moldova”, Editura ,,Sigma”, Editura ,,Olimp”, Editura ,,Andrei Şaguna”, Volumul Manifestarii, Editura ,,Ovidius”).
De asemenea, am publicat în calitate de Coordonator ştiinţific următoarele cărţi:
 – IMPLICAREA I.M.M. ÃŽN DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI DIN DELTA DUNARII- Editura Tipo Moldova, IaÅŸi 2010, ISBN ISBN 978-973-168-250-1
 CARTA ALBA A I.M.M. – urilor DIN ROMÂNIA 2010, Editura Olimp, Bucureşti 2010, ISBN:978-973-1806-42-6
 CARTA ALBA A I.M.M. – urilor DIN ROMÂNIA 2011, Editura Sigma, Bucureşti 2011, ISBN:978-973-649-661-5
 CARTA ALBA A I.M.M. – urilor DIN ROMÂNIA 2012, Editura Sigma, Bucureşti 2012, ISBN:978-973-649-770-4
 WHITE CHARTER OF ROMANIAN SMEs 2010 – Editura Olimp, BucureÅŸti 2010, ISBN:978-973-1806-43-3
 WHITE CHARTER OF ROMANIAN SMEs 2011 – Editura Sigma, BucureÅŸti 2011, ISBN:978-973-649-702-5
 WHITE CHARTER OF ROMANIAN SMEs 2012, Editura Sigma, Bucureşti 2012,
 CHARTE BLANCHE DES PME DE ROUMANIE 2010, Editura Olimp, Bucureşti 2010, ISBN :973-7744-34-9
 CHARTE BLANCHE DES PME DE ROUMANIE 2011 Editura Sigma, Bucureşti 2011, ISBN:978-973-649-703-2
 CHARTE BLANCHE DES PME DE ROUMANIE 2012, Editura Sigma, Bucureşti 2012
 CARTA BIANCA DELLE PMI DELLA ROMANIA 2011, Editura Sigma, Bucureşti 2011, ISBN : 978-973-649-704-9
 RAPORT DE EVALUARE CALITATTIVĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE A MICROÎNTREPRINDERILOR SRL-D
precum şi o serie de articole abordând analiza situaţiei I.M.M.-urilor din ţara noastră, a fenomenului antreprenorial, a performanţelor şi problematicii I.M.M.-urilor, precum şi o radiografie a stării evolutive a I.M.M.-urilor din Romania, cât şi a contextului socio-economic în care acestea îşi desfăşoară activitatea, surprinzând totodată şi efectele crizei economice asupra acestui sector :
 ”EVOLUTION AND PERSPECTIVES OF THE ROMANIAN ECONOMY RELATED TO THE ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS”,
Masa Rotundă “Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, 22 octombrie 2010, Constanţa, Romania, Analele Universităţii “ Ovidius”, Seria Ştiinţe Economice, Vol. X, Nr. 2/2010, Ed. “Ovidius” University Press, ISSN 1582 – 9383, pp.229-231 (Analele Universităţii “Ovidius”, Seria Ştiinţe Economice sunt acreditate CNCSIS categoria B+, cod 444 şi indexate în BDI RePEC şi DOAJ).
 “EUROPEAN POST-ACCESSION FUNDS FOR SMES:CHALLENGES AND REALITIES”,
Masa Rotundă “Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, 22 octombrie 2010, Constanta, Romania, Analele Universităţii “ Ovidius”, Seria Ştiinţe Economice, Vol. X, Nr. 2/2010, Ed. “Ovidius” University Press, ISSN 1582 – 9383, pg 529-540 (Analele Universităţii “Ovidius”, Seria Ştiinţe Economice sunt acreditate CNCSIS categoria B+, cod 444 şi indexate în BDI RePEC şi DOAJ).
 INTELIGENŢA MODERNĂ: PRIVATIZARE, COMPETIŢIE ŞI TRANSFORMARE,
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÅ¢II, ACADEMIA NAÅ¢IONALÄ‚ DE INFORMAÅ¢II, „MIHAI VITEAZUL”, – PUTERE ÅžI CUNOAÅžTERE: INTELLIGENCE ÃŽN ERA INFORMAÅ¢IONALÄ‚ – a XVII – a Sesiune de Comunicări ÅžtiinÅ£ifice cu participare internaÅ£ională – SecÅ£iunea 2 – Intelligence ÅŸi comunicare , ISBN 978-606-532-061-1.
 PERSPECTIVA I.M.M.-urilor ROMÂNEŞTI ÎN UE
CONFERINÅ¢A ÅžTIINÅ¢IFICÄ‚ “Integrare-Dezvoltare, FinanÅ£are ÅŸi Garantare Credite pentru I.M.M.-uri” – Universitatea “Andrei Åžaguna” din ConstanÅ£a organizează în zilele de 9-10 martie 2007- SecÅ£iunea Perspectiva I.M.M.-urilor RomâneÅŸti în UE, Pag.152-156, ISBN (10)973-732-055-7, ISBN (13) 978-973-732-055-1
 OPORTUNITĂŢI ŞI RISCURI ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA U.E.
CONFERINÅ¢A ÅžTIINÅ¢IFICÄ‚ “Integrare-Dezvoltare, FinanÅ£are ÅŸi Garantare Credite pentru I.M.M.-uri” – Universitatea “Andrei Åžaguna” din ConstanÅ£a organizează în zilele de 9-10 martie 2007- SecÅ£iunea Perspectiva I.M.M.-urilor RomâneÅŸti în UE, Pag.156-160, ISBN (10)973-732-055-7, ISBN (13) 978-973-732-055-1
 COMPARATIVE ANALYSIS ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CONVENTIONAL AND ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS,
Simpozionul ştiinţific internaţional “ Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de ,, Ion Ionescu de la Brad” University Iaşi, Volum Academic Journal of the Faculty of Agriculture ( covered by CAB International, England), ,, Ion Ionescu de la Brad” University Press, ISSN 1454-7414, nr. 51, 16-18 octombrie 2008, Sct. Economic Sciences and Humanities/IV.
 ECOLOGICAL AGRICULTURE IN ROMANIA, DIAGNOSIS AND PROSPECTS,
Simpozionul ştiinţific internaţional ,,Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de ,, Ion Ionescu de la Brad” University Iaşi, Volum Academic Journal of the Faculty of Agriculture ( covered by CAB International, England), ,, Ion Ionescu de la Brad” University Press, ISSN 1454-7414, nr. 51, 16-18 octombrie 2008, Sct. Economic Sciences and Humanities/IV.
 ANALISYS OF THE FRUIT AND VEGETABES MARKET OF ROMANIA,
prezentată la a XVIII a Sesiune ştiinţifică internatională, organizată de Univ. ,, Petre Andrei,, Iaşi, Facultatea de Economie şi Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române, 18-20 mai 2008, publicată în Volumul manifestarii, pp. 115-119.
 RESEARCH ON THE IMPORTS OF APPLES MADE BY ROMANIA,
prezentata la a XVIII a Sesiune ştiinţifică internaţională, organizată de Univ. ,, Petre Andrei,, Iaşi, Facultatea de Economie şi Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române, 18-20 mai 2008, publicată în Volumul manifestarii, pp. 127-131.
 STUDII PRIVIND IMPLICAREA I.M.M. ÎN DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI DIN ZONA DELTEI DUNĂRII –
Aprilie 2011, Publicare Ed.”Andrei Şaguna”
 ACQUISUL COMUNITAR ÎN DOMENIUL ÎNTREPRINDERILOR MICI –
Martie 2011 Publicare Ed.”Andrei Şaguna”
 FISCALITATEA IMM ŞI ASPECTELE FINANCIARE –
Mai 2011 Publicare Ed.”Andrei Şaguna
Principalele categorii de analize încorporate în lucrarările şi articolele publicate sunt următoarele:
a) analiza aprofundată a situaţiei I.M.M.-urilor din România la nivel naţional, regional, sectorial şi judeţean;
b) analiza situaţiei I.M.M.-urilor în viziunea contextuală a tuturor întreprinderilor, a economiei româneşti în ansamblul sau a economiei în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană;
c) analiza fenomenului intreprenorial în dinamică, pornind din 1990 şi până în prezent, cu accent asupra evoluţiilor din 2009 – 2012; analiza I.M.M.-urilor şi a celorlalte întreprinderi cu accent asupra performanţelor: de ansamblu, comerciale, financiare, inovaţionale, sociale;
d) analiza esentializată a problematicii I.M.M.-urilor, fiecare capitol finalizându-se cu o selecţie de aspecte semnificative.
De asemenea, în cadrul lucrărilor sunt abordate două categorii de probleme majore deosebit de actuale:
a) perceperea ultimelor evoluţii economico-sociale de către întreprinzătorii din România;
b) caracterizarea întreprinzătorilor din România.

C.ACTIVITATE DE CERCETARE LA NIVEL NAÅ¢IONAL
In calitate de Vicepreşedinte cu rang de Subsecretar de Stat, al Agenţei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii am organizat o serie de evenimente naţionale şi internaţionale ce mi-au permis punerea în practica a aptitudinilor şi a cunoştinţelor mele din domeniul economic, în scopul atingerii obiectivelor pe care instituţia şi le-a propus.
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
•Coordonarea nivel naţional al activitatii sectorului I.M.M., comerţ interior şi cooperaţie şi mediului de afaceri precum şi Coordonator National al Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC).

D.ACTIVITATE DE CERCETARE LA NIVEL INTERNAÅ¢IONAL.
Participarea în calitate de coordonator naţional pentru România la programe precum:
a) National Coordinator – THE EUROPEAN SME WEEK, – Comisia Europeană, Directoratul General pentru ÃŽntreprinderi ÅŸi Industrie, – SMEs and Entrepreneurship, din 2008
b) National Programm Coordinator al programului ¨ The Establishment and Development of Business Incubators in Romania¨ – United Nations Development Programme (PNUD). din 2008
c) Coordonatorul naÅ£ional al Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM – sub egida ConferinÅ£ei NaÅ£iunilor Unite pentru ComerÅ£ ÅŸi Dezvoltare (UNCTAD) – Geneva; din 2007.

E. GRANTURI ÅžI BURSE OBÅ¢INUTE
Printre proiectele de cercetare –dezvoltare şi granturi obţinute, enumar :
 ÃŽnfiinÅ£area Centrului EUROPE DIRECT ConstanÅ£a – financed by European Commission, budget 50000 Euro – finalizat
 Technical Assistance from the Jasmine initiative -financed by European Investment Fund – finalizat
 European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors – financed by European Commission, budget 48840 Euro – în implementare
 Network of Mentors for Women Entrepreneurs – financed by European Commission, budget 56676 Euro- in implementare
 Oportunitate de ocupare in zona rurala Ilfov – financed by AM POS DRU from Structural Funds, budget 2.090.084,42 lei – în implementare
 Vocational International Trade Training Implementation – financed by European Commission, budget 14.000 Euro – în contractare
 Optimizarea serviciilor AIPPIMM prin modelarea si controlul proceselor de lucru – financed by AMPODCA from Structural Funds, budget 16.849.856 lei – in evaluare
 Implementarea mecanismului de reducere a timpului necesar AIPPIMM pentru sprijinirea întreprinderilor mici ÅŸi mijlocii de a stabili parteneriate în vederea internaÅ£ionalizării, prin crearea unui portal electronic – financed by AMPODCA from Structural Funds, budget 6.884.107 lei- în evaluare
 Crafts Entrepreneurs –Women Strengths – financed by European Commission, budget 63,255.04 Euro- în evaluare
Printre bursele de studiu,, ocazie cu care am avut prilejul de a–mi aprofunda cunoştinţele, enumăr :
d) BURSA OFERITÄ‚ DE GUVERNUL REPUBLICII POPULARE CHINEZE – ¨ FOREIGN TRADE
e) BURSA OFERITĂ DE REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA CONSTÂND ÎN VIZITA DE STUDIU LA COMISIA EUROPEANĂ:
 Directoratul General pentru Sănătate
 Directoratul General pentru Politica
 Directoratul general pentru Mediu
 Directoratul General pentru Comunicare
 Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură
 Directoratul General pentru Piaţa Internă şi Servicii
 Directoratul General pentru Ocupare, Şanse Egale şi Afaceri Social.
f) BURSA OFERITĂ DE REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA CONSTÂND ÎN VIZITA DE STUDIU ÎN SLOVENIA.
g) VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, ÃŽN CADRUL PROGRAMULUI BA(HONS) ENTERPRISE AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT

F. PARTICIPAREA LA CONFERINÅ¢E NAÅ¢IONALE ÅžI INTERNAÅ¢IONALE
Majoritatea conferinţelor la care am participat au fost realizate în cadrul unor manifestări ştiinţifice prestigioase organizate sub egida European Investment Fund, Comisia Europeană, United Nations Development Programme Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), Parlamentul României sau Guvernul României.

2. REALIZÄ‚RI PROFESIONALE
A.PRESTIGIUL PROFESIONAL
Vizibilitatea şi impactul activităţii ştiinţifice desfăşurate pot fi evaluate în funcţie de aprecierile de care s-a bucurat aceasta pe plan profesional.
Sunt iniţiatorul a două legi:
 Legea din 2011 privind aprobarea programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltarii microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
 Legea din 2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”
Şi a unei iniţiative legislative:
 Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării sectorului întreprinderi mici şi mijlocii.
Având în vedere faptul că voi candida pe un post de Lector la Departamentul : FINANŢE ŞI CONTABILITATE, subsemnatul se bucură de o vastă reputaţie şi experienţă în domeniul financiar-bancar:
1. Reprezentant unic al Statului Român, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii în adunarea generală a acţionarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN”.
2. Reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului Şi Mediului de Afaceri în Comitetul de investiţii pentru Fondul de participare ¨JEREMIE¨.
3. Certificat de absolvire al cursului de perfectionare cu recunoaştere internaţională „CREDIT OFFICER TRAINING IN THE FRAMEWORK OF JASMINE: CREDIT METODOLOGY AND DELINQUENCY MANAGEMENT”, eliberat de MICROFINANCE CENTER in cadrul PROGRAMULUI JASMINE – EUROPEAN INVESTMENT FUND
4. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere internaţională „CREDIT POLICIES AND PROCEDURES TRAINING IN THE FRAMEWORK of JASMINE: ”, eliberat de MICROFINANCE CENTER in cadrul PROGRAMULUI JASMINE – EUROPEAN INVESTMENT FUND.
5. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere internaţională „CREDIT POLICIES AND PROCEDURES TRAINING IN THE FRAMEWORK of JASMINE: ”, eliberat de MICROFINANCE CENTER in cadrul PROGRAMULUI JASMINE – EUROPEAN INVESTMENT FUND.
6. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere internaţională „FINANCIAL ANALYSIS TRAINING IN THE FRAMEWORK of JASMINE: ”, eliberat de MICROFINANCE CENTER in cadrul PROGRAMULUI JASMINE – EUROPEAN INVESTMENT FUND.
7. Elaborarea ÅŸi implementarea CONVENÅ¢IE DE COLABORARE încheiate între CEC Bank ÅŸi AIPPIMM în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor ÅŸi facilitarea accesului acestora la finanÅ£are – START – pentru anii 2009, 2010 ÅŸi 2011.
8. Elaborarea şi implementarea CONVENŢIE DE COLABORARE încheiate între CEC Bank şi AIPPIMM în cadrul Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, instituit prin OUG 6/2011 privind pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, precum şi prin .H.G. 96/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
9. Elaborarea şi implementarea CONVENŢIE DE COLABORARE, încheiată între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi un număr de 10 Banci:
 Alpha Bank
 Banca Comerciala Carpatica
 Banca Transilvania
 Banc Post
 BRD Groupe Societe Generale
 CEC BANK
 Garanti Bank
 OTP Bank Romania S.A.
 Pro Credit Bank
 Unicredit Tiriac
în cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru IMM, instituit prin OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru IMM, precum şi prin .H.G. 682/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.
10. Elaborarea şi implementarea CONVENŢIE DE LUCRU, al contractului de garantare, al contractului de fideiusiune, al contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi al înscrisului încheiată între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, şi un număr de 13 Banci:
 Alpha Bank
 Banca Comerciala Carpatica
 Banca Transilvania
 Banc Post
 BRD Groupe Societe Generale
 CEC BANK
 Garanti Bank
 OTP Bank Romania S.A.
 Pro Credit Bank
 Unicredit Tiriac,
 Banca Comerciala Romana
 Libra Internet Bank
 Piraeus Bank
în cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru IMM, instituit prin OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru IMM, precum şi prin .H.G. 682/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.

B. FUNCTII DETINUTE
Paralel cu activitatea didactică desfăşor şi o intensă activitate practică profesională în domeniul implementării proiectelor şi programelor pentru IMM-uri deţinând în ultimii ani funcţii publice de:
 Economist în Compania Naţionala ,, TRANSELECTRICA ‘’ S.A. (2003-2005).
 Director Ministerul pentru IMM, ComerÅ£, Turism ÅŸi Profesii Liberale – Oficiul Teritorial pentru IMM ÅŸi CooperaÅ£ie ConstanÅ£a.
 PreÅŸedinte al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I.M.M.-uri cu rang de Secretar de Stat în cadrul Ministerul Economiei, ComerÅ£ului ÅŸi Mediului de Afaceri (11.05.2012 – 25.05.2012)
 Din 2009 până în prezent deţin functia de Vicepreşedinte al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M.-uri cu rang de SubSecretar de Stat în cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

C. MEMBRU AL UNOR ORGANIZAÅ¢II PROFESIONALE
Sunt membru al :
 Camerei Consultanţilor Fiscali din România;
 Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania.

D. MEDALII, TITLURI, DIPLOMA DE ONOARE
1. CERTIFICATION PROCEDURE – ˝Monitoring of the EU Strucrural Funds Projects¨ eliberat de Ministerul FinanÅ£elor Publice ÅŸi avizat de Comisia Europeană.
2. Certificat de absolvire al Programului de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, EMPRETEC, eliberat de UNCTAD-EMPRETEC National Trainers Geneva, recunoscut internaţional, finalizat în iulie 2006;
3. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţională „Programarea Fondurilor Structurale”;
4. Certificat de absolvire al cursului de perfeţionare cu recunoaştere naţională „Elaborarea Proiectelor cu Finantare din Fondurile Structurale”;
5. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţionala „Fondurile Structurale în România”;
6. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţionala „PROJECT CYCLE MANAGEMENT”;
7. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţionala „Fondurile Structurale şi Documente de Programare”, eliberat de ENTEPRISE – Marea Britanie în cadrul proiectului Business Development Support Services;
8. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţională „Formare Formatori pentru Creşterea Gradului de Absorbţie a Fondurilor Structurale”, eliberat de ENTEPRISE – Marea Britanie în cadrul proiectului Business Development Support Services;
9. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţionala „Aderarea la UE- proceduri şi finanţare”, eliberat de ENTEPRISE – Marea Britanie în cadrul proiectului Business Development Support Services;
10. Certificat de absolvire al cursului de perfecţionare cu recunoaştere naţionala „Cum se finanţează proiecte din Fondurile structurale şi de Coeziune 2007-2013”;
11. Change Managment- EN’TREPRISE MAREA BRITANIE
12. Certificat de absolvire – MANAGER DE PROIECT, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, finalizat în iulie 2008;
13. Advanced trening – „Instruire la nivel naÅ£ional ÅŸi regional pentru sporirea capacităţii de absorbÅ£ie a fondurilor structurale alocate prin POR”
Modul 1: Project Preparation
Modul 2: Public procurement
Modul 3: Project implementation
organizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Referiri pozitive la activitatea subsemnatului la nivel internaÅ£ional se regasesc în scrisorile de recomandare trimise Guvernului României de către Head of Unit – Comisia Europeană, Directoratul General pentru ÃŽntreprinderi ÅŸi Industrie, – SMEs and Entrepreneurship precum ÅŸi de ambasadorul O.N.U. – United Nations Development Programme.
De asemenea, în anul 2007 am obÅ£inut Diploma de Excelenţă – Cea mai activă structură teritorială implicată în campania de informare ÅŸi consiliere a sectorului I.M.M. ÅŸi cooperatist – acordată de Majestatea Sa Regele Mihai I, cu ocazia Forumului civic ÅŸi de afaceri pentru stimularea absorbÅ£iei fondurilor europene – ediÅ£ia I iar în anul 2011 în cadrul ConferinÅ£ei NaÅ£ionale dedicată Finanţării IMM am obÅ£inut Premiul pentru performanţă în susÅ£inerea I.M.M…

3. REALIZÄ‚RI ACADEMICE
A. ACTIVITATE DIDACTICÄ‚
Desfăşor activitate didactică în învăţământul superior din anul 2007. Din evaluările anonime ale studenţilor solicitate pentru fiecare disciplina predatp, s-au evidenţiat următoarele aspecte : acesşia apreciază în mod deosebit, calitatea informaţiei pe care o primesc, stilul de predare, materialele distribuite, relaţia directă pe care o pot avea cu cadrul didactic, notarea la examenele parţiale şi finale şi nu în ultimul rând activităţile extra-curriculare la care participă.

B:FUNCÅ¢II ÅžI TITLURI UNIVERSITARE
În ceea ce priveşte funcţiile universitare, din anul 2007 desfăşor activitate didactică ca lector universitar după cum urmează:
1. 2007- prezent
Universitatea ,, Andrei Åžaguna ’’ – Facultatea de ÅžtiinÅ£e Economice
Lector Universitar Doctor
2. 2009-prezent
Universitatea ,, OVIDIUS’’, Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice
Lector Universitar Doctor
3. 2011-2012
Universitarea ,, Româno-Americană’’, Facultatea de Relaţii Comerciale şi
Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale (RCFBII)
Lector Universitar Doctor
4. 2011- prezent
ASE – Academia de Studii Economice BucureÅŸti,
Universitatea Anglia Ruskin, Cambridge, Marea Britanie
ÅžCOALA DE STUDII ANTREPRENORIALE ÅžI MANAGERIALE
Lector Universitar Doctor

3.1. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE
Îmi doresc, în continuare să evoluez profesional în domeniul în care mi-am consacrat activitatea. În vederea îndeplinirii cu succes a obiectivului propus, urmăresc colaborarea constanta cu alţi colegi din alte universităţi, precum şi participarea la cât mai multe activităţi organizate atât la nivel naţional cât şi la cel internaţional cu tematici de mare actualitate.
3.2. DEZVOLTAREA CARIEREI ÅžTIINÅ¢IFICE
Dorinţa de a-mi dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifica derivă din importanţa îmbunătăţirii educaţiei economice a tineretului. Astfel, discipline precum Strategii de dezvoltare a firmei, Administrarea afacerilor în întreprinderile mici si mijlocii, Negocieri comerciale internaţionale, Etica în afaceri, Managementul afacerilor, Politici ale Uniunii Europene, Crearea întreprinderilor, Fiscalitate europeană, Buget și trezorerie publică, Control financiar și expertiză contabilă, Audit financiar, Auditul și controlul intern al proiectelor au scopul de a populariza valorile economiei de piaţa şi a spiritului antreprenoprial.

3.3. DEZVOLTAREA CARIEREI ACADEMICE
A. Urcarea treapta cu treapata ăn ierarhia funcţiilor academice
Până acum, toate funcţiile didactice au fost obţinute pe bază de concurs.

B. Activitate publicistică permanentă
Având în vedere că, o cariera academică nu presupune doar susţinerea unor cursuri pentru studenţi, pe viitor voi continua să cercetez noi teme de studiu din domeniul economic, urmând ca rezultatele acestor cercetări să se concretizeze prin publicarea atât în reviste naţionale cât şi în cele internaţionale.

C. Participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe naţionale şi internaţionale
Asa cum reiese din activitatea desfăşurată până în prezent, participarea constantă la acest gen de manifestari reprezintă o modalitate de perfecţionare permanentă, de colaborare şi de schimb de idei. Îmi propun, de altfel, pe viitor să particip la conferinţe şi seminarii la care participanţii să provină din alte centre universitare.

D. Susţinerea de cursuri la universităţi din străinătate
O astfel, de activitate va constitui pentru mine o bună ocazie de a lua contact cu zona academică din alte state prin derularea unor programe cultural comune dar şi oportunitatea de a-mi dezvolta abilitatea de a lucra într-un mediu internaţional şi multicultural. Înca din 2011 am fost în vizită de studiu la University Of Cambridge, Anglia Ruskin University, în cadrul Programului Ba(Hons) Enterprise And Entrepreneurial Management.

E. Implicarea în activităţi practice studenţeşti prin sprijinirea studenţilor în organizarea de activităţi de coordonare a lucrărilor de licenţă şi master în vederea alinierii la standardele europene, recomandare pentru burse, participare prin organizarea de vizite profesionale a studenţilor la diverse instituţii publice, recomandări de activităţi didactice şi extra-didactice pe mai multe direcţii în timpul facultăţii, organizarea de manifestări ştiinţifice prin invitarea diverselor personalităţi, specialişti în domeniul de activitate, care să vină să le vorbească studenţilor despre experienţa lor etc.
Îmi doresc, să continui adaptarea programelor de studiu astfel încât să corespundă particularităţilor apărute în procesul de integrare europeană şi al celui de globalizare şi în încheiere menţionez că principala direcţie de cercetare şi predare în domeniul universitar spre care mi-am îndreptat atenţia a fost cea a formării şi dezvoltarii aptitudinilor profesionale ale viitorilor economişti, aptitudini ce trebuie să corespundă cerinţelor unei economii de piaţă funcţionale.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + = 12